nieuwe ontwikkelingen

Homenieuwe ontwikkelingen
Hoofdkantoor ASR

renovatie hoofdkantoor en datacenter a.s.r. te Utrecht

toezicht UAV-GC

Momenteel is een trend merkbaar bij opdrachtgevers voor het aangaan van niet traditionele contracten, de zgn. UAV-GC-projecten (onder andere Turn-Key, DBFM-, ketenintegratie-, Design and Constructprojecten).
Daarbij worden door leverende partijen na het vaststellen van het Programma van Eisen veel taken verricht, die bij traditionele contractvormen door adviseurs werden verricht in opdracht van de principaal (bijvoorbeeld taken van architect, constructeur, installatieadviseur). Gevolg is dat de leverende partijen (aannemers, ontwikkelaars en dergelijke) een grotere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hebben gekregen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van een aantal verantwoordelijkheden en dilemma’s.
Uit onze klantenkring vernemen we dat er ook vragen worden gesteld zodra er gekozen wordt voor UAV-GC-contractvormen, zoals:

  • Hoe krijg ik, als opdrachtgever, hetgeen in het contract is vastgelegd met betrekking tot kwaliteit en planning, gegarandeerd?
  • Welke middelen heb ik indien blijkt dat contractuele verplichtingen niet worden nagekomen door leverende partijen?
  • Kan ik na de contractfase nog wijzigingen aanbrengen, zo ja, hoe moeten deze worden ingevoerd?

BBC Bouwmanagement heeft hierop passende antwoorden, die tevens juridisch zijn getoetst. Het is immers van groot belang dat ondanks onze wijze van toetsen, de verantwoordelijkheden van partijen blijven waar ze contractueel zijn vastgelegd.

projecten

risicomanagement

De eerste actie die we uitvoeren voor het inzetten van onze dienstverlening start met een risico-inventarisatie. Voor opzichters is dit het “toezichtplan”, voor de projectleiders/directievoerders is dit het “project-of directieplan”. Deze systematiek is gebaseerd op BRL5006, waarmee tevoren risico’s inzichtelijk worden gemaakt en vervolgens wordt bepaald hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Voordeel is ook dat betrokken partijen weten welke informatie wanneer wordt verwacht. In de praktijk ervaren we dat partijen daarbij getriggerd worden om tevoren zaken goed op orde te hebben, wat uiteindelijk ook de faalkosten voor partijen reduceert. Er wordt immers meer vooruit gedacht en gepland waardoor fouten tot een minimum beperkt worden. Onze bijdrage voor plenaire sessies met projecten die in BIM worden uitgewerkt zorgen mede voor het terugdringen van faalkosten. Tot slot hebben wij kennis en ervaring om bij LEAN-projecten input te leveren hetgeen de planning en de kwaliteit ten goede zal komen.

Hoofdkantoor ASR

renovatie hoofdkantoor en datacenter a.s.r. te Utrecht