uitvoeren

Homeuitvoeren

directievoering

De rol van directievoerder is tijdens de uitvoering van het project cruciaal. Zijn speerpunten zijn de opdrachtgever vertegenwoordigen richting alle betrokkenen (overheid, adviseurs, uitvoerenden, leveranciers, gebruikers, nutsbedrijven, enzovoorts) op het gebied van kwaliteit, geld en planning. Leidend hierbij zijn de contractstukken die zijn overeengekomen. Over deze onderwerpen communiceert hij rechtstreeks met de opdrachtgever.
Hij is de voorzitter van de bouwvergadering en zorgt ervoor dat de verslagen compleet en tijdig naar partijen worden verzonden. Dit is van groot belang daar bij eventuele geschillen deze verslagen prevaleren boven de getekende contractstukken. 

projecten

toezicht

BBC Bouwmanagement  verzorgt vanaf 1991 bouwbegeleiding. Inmiddels is BBC Bouwmanagement  uitgegroeid tot een toonaangevend bureau voor bouwbegeleiding met medewerkers woonachtig door heel Nederland. Ons bureau verzorgt traditioneel toezicht en heeft dit de laatste jaren uitgebreid met alle voorkomende vormen van kwaliteitscontrole en toezicht op projecten met nieuwe contractvormen zoals UAV-GC, Design en Build en Design en Engineer. Ook verzorgen wij toezicht brandveiligheid en installaties zodat u de volledige bouwbegeleiding bij één bureau onder kunt brengen. Onze toezichthouders werken met de nieuwste tools op het gebied van data en ICT en zullen u online informeren over uw projectvoortgang. Voor technische ondersteuning kunnen onze toezichthouders terugvallen op begeleiding en ondersteuning vanuit kantoor. Inmiddels kunnen wij vertrouwen op een breed scala van opdrachtgevers, zoals ontwikkelaars, beleggers, zorginstellingen, (semi)overheid, bouwmanagers en architecten. Mede met behulp van onze kennis en DNR taken zullen wij bij ieder project de wensen en verwachtingen met onze opdrachtgevers afstemmen.

projecten

TER

nieuwbouw interimvoorziening Thorax te Rotterdam

toezicht UAV-GC

BBC Bouwmanagement heeft een handboek geschreven voor medewerkers en opdrachtgevers voor de kwaliteitsborging bij UAV-GC projecten (Design/Build/Maintain/Finance/Operate, Turn-key en dergelijke). Omdat de verantwoordelijkheden meer bij de opdrachtnemer (lees: aannemer) liggen, is hier een volledig andere aanpak nodig dan bij traditionele contractvormen. Doordat wij in een vroegtijdig stadium aangeven hoe de opdrachtnemer moet bewijzen op welke wijze hij gaat voldoen aan de vraagspecificatie, weten alle partijen wat er wanneer van hen verwacht wordt. Hiervoor stellen wij Toetsings- en Acceptatieplannen op. Hetzelfde kunnen we ook doen namens de opdrachtnemer, bijkomend voordeel is dat hiermee tevens de faalkosten worden gereduceerd.

projecten

toezicht brandveiligheid

BBC Bouwmanagement heeft een aantal medewerkers in dienst die een door de overheid erkende opleiding hebben genoten met betrekking tot brandveiligheidinspecties. Inmiddels heeft onze organisatie jarenlange ervaring op dit gebied, waarbij we volgens klanten uitblinken door de nuchtere, heldere aanpak en rapportages. Afhankelijk van het doel en de wens van de opdrachtgever kunnen we verschillende inspectietechnieken toepassen, zoals:

 • RgdBOEI®
 • BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerken)
 • Directievoering en toezicht brandveiligheid
 • Opleverscan brandveiligheid
 • Quickscan
 • Variaties op bovengenoemde methodieken

Getuige het feit dat we onder andere voor Rijksgebouwendienst, na een strenge selectieprocedure, voor alle regio’s (5x) in Nederland een raamovereenkomst hebben voor directievoering en toezicht brandveiligheid en opleverscan brandveiligheid, én het feit dat we voor meer dan 125 locaties voor de zorgorganisatie Stichting Philadelphia Zorg inspecties uitvoeren, blijkt dat klanten telkens terugkeren naar BBC Bouwmanagement voor vervolgopdrachten.

Bij directievoering en toezicht Brandveiligheid wordt een bouwproject door BBCBouwmanagement tijdens de uitvoering separaat voor het onderdeel Brandveiligheid begeleid, gerapporteerd en waar nodig gecorrigeerd. Alles is erop gericht dat er geborgd is dat het gebouw bij oplevering 100% brandveilig is, gebaseerd op de geldende regelgeving. Daarna volgt de opleverscan: het geheel wordt bij oplevering getest en gecontroleerd op de functionaliteit met betrekking tot brandveiligheid. Voor laatstgenoemde (opleverscan) kunnen wij ook afzonderlijk ingezet worden.

projecten

 

 

TSE fueling supplies

nieuwbouw bedrijfshal en kantoren TSE fueling supplies te Huizen

total engineering

Hierbij worden alle advieswerkzaamheden voor een bouwproject bij ons ondergebracht, met uitzondering van het uitvoerend deel (aannemer). In overleg met de opdrachtgever stellen wij een team van adviseurs samen voor het betreffende werk. De voordelen voor de opdrachtgever zijn:

 • Alle advieswerkzaamheden worden voor een vaste som aangeboden, per fase verdeeld en inzichtelijk gemaakt middels een open begroting. Indien het project geen verdere doorgang vindt, weet de opdrachtgever welke kosten er voldaan moeten worden tot en met de gegeven fase. Hierdoor heeft de opdrachtgever een makkelijke budgetbewaking met betrekking tot adviseurs.
 • De opdrachtgever krijgt invloed op de samenstelling van het team.
 • Er is één aanspreekpunt voor de opdrachtgever: onze opdrachtleider. Ook voor eventuele wijzigingen in het plan behoeft de opdrachtgever alleen met hem te communiceren. Vervolgens zal hij een en ander in het team uitzetten. De geproduceerde stukken van de adviseurs (die in opdracht van Total Engineering werken) worden door hem gecontroleerd of deze voldoen aan de uitgangspunten.
 • De opdrachtgever heeft inzage in de gehele projectadministratie op ieder moment dat hij dit wenst. Dit geschiedt “in the cloud”. De projectadministratie is opgezet volgens de G(eld) O(rganisatie) T(ijd) I(nformatie) K(waliteit) methodiek, waarbij alle cruciale elementen zijn geborgd.
 • Total Engineering Nederland (TEN) is volledig onafhankelijk, wij kennen maar één belang en dat is het klantbelang.
 • TEN is als enige adviseur 100% aansprakelijk en verantwoordelijk voor de adviesdiensten.
projecten

MJOP

Gebouweigenaren reserveren vaak bedragen voor het onderhoudsbudget, raadzaam is het dan te weten hoeveel geld er gereserveerd moet worden in welke periode en voor welke werkzaamheden. Dit kan BBC Bouwmanagement  inzichtelijk maken door het opstellen van een MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP). Hiervoor wordt een stappenplan opgezet. BBC Bouwmanagement onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie door de volgende zaken:

 • De inspectie wordt custom made afgestemd met de opdrachtgever, waarbij tevens andere zaken dan alleen het onderhoud, kunnen worden belicht.
 • Er wordt één contactpersoon/coördinator aan de opdrachtgever voorgesteld, deze blijft aanspreekpersoon voor onder andere informatieverzameling, organiseren inspecties in afstemming met gebruikers, invoeren in het MJOP-softwarepakket en updaten daarvan.
 • Wij ontzorgen de klant volledig door ontbrekende informatie zelf op te sporen en doordat wij bereid zijn te werken met ieder software pakket, naar wens van de opdrachtgever.
 • Tevens kunnen we desgewenst andere onderdelen bij de inspectie belichten, zoals Brandveiligheid en het voldoen aan de huidige regelgeving.

Onze inspecteurs kunnen verschillende type inspecties uitvoeren, zoals NEN2767, RgdBOEI, Brandveilig Gebruik Bouwwerken enzovoorts. Zij hebben een erkende opleiding die vaak ook gecertificeerd is.

projecten
tramsingel te Breda

nieuwbouw commerciële ruimten, parkeerplaatsen en 77 huurappartementen Tramsingel te Breda

opleveren

BBC Bouwmanagement heeft ruime ervaring in het opleveren van projecten in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw.  Dit doen wij immers op alle projecten waar wij toezicht leveren. Ook bij projecten waar ons bureau niet bij betrokken is tijdens de uitvoering kunt u ons inschakelen voor het verzorgen van de opleveringen op uw project. Bij het opleveren van koopwoningen hebben wij medewerkers met ruime ervaring in het opleveren met kopers. Bij projecten waarbij in korte tijd veel opleveringen plaatsvinden kan BBC Bouwmanagement snel teams formeren ten behoeve van uw project.

projecten

coördinatie

Uitvoeringscoördinatie:

Een trend van de laatste jaren is dat de opdrachtgever besluit om geen opdracht te verstrekken aan één uitvoerende partij maar aan meerdere partijen die het project gaan realiseren. Er is dan sprake van nevenaanneming. Indien de coördinatie toegekend wordt aan een uitvoerende partij, dan heeft deze behalve een projectbelang ook een eigen bedrijfsbelang. Omdat BBC Bouwmanagement meer als onafhankelijke partij kan coördineren, immers het enige belang is het klantbelang, worden wij hiervoor ook ingeschakeld. Partijen worden gerespecteerd met betrekking tot planning van hun werkzaamheden en onderlinge afstemming hiervan.

Coördinatie directieleveringen:

Indien er een omvangrijke hoeveelheid werk ontstaat ten gevolge van directieleveringen (receptiebalie, medische meubelen en dergelijke rechtstreeks in opdracht van de opdrachtgever geleverd en geplaatst) die voor de oplevering verwerkt moeten zijn, kan BBC Bouwmanagement u van dienst zijn. Vanaf ontwerp tot en met in gebruik name zullen wij dit begeleiden. Bij verschillende projecten hebben wij dit zodanig georganiseerd dat de leveringen “plug-and-play” geplaatst konden worden. Kortom alle voorzieningen waren aanwezig zodat de plaatsingen en aansluitingen snel konden plaatsvinden.

Verhuiscoördinatie

BBC Bouwmanagement wordt in toenemende mate gevraagd om de verhuizing te coördineren. Doordat wij het gebouw van haver tot gort kennen, kunnen we de verhuizing tevoren zodanig organiseren (planning, routing, voorzieningen) dat de verhuizing in de kortst mogelijke tijd plaatsvindt. De periode tussen oplevering en in gebruik name wordt op deze wijze tot een minimum beperkt. Ook afbouwwerkzaamheden (inrichting sporthal, zonwering, zeepdispensers, vloerafwerking, vitrage, verlichting, signing enzovoorts) worden door ons voorbereid en optimaal tijdens de verhuizing geïntegreerd. 

projecten

 

 

 

nieuwbouw Maasstadziekenhuis te Rotterdam

nieuwbouw Maasstadziekenhuis te Rotterdam

Winkelcentrum Groeneweg

nieuwbouw Winkelcentrum Groeneweg te Utrecht

winkeliersbegeleiding

BBC Bouwmanagement heeft expertise in het verzorgen van winkeliersbegeleiding.  De winkeliersbegeleider vertaalt de (afbouw)wensen van de winkeliers in het lopende bouwproces. Hij stemt de belangen van alle betrokken partijen goed met elkaar af, weet daardoor planningen realistisch te maken en faalkosten tot een mimimum te beperken. Hij is het aanspreekpunt voor winkeliers bouwdirectie en bouwuitvoering.

projecten

totaalengineering aardbevingsschade

Wij zijn o.a. betrokken bij schade-inspecties én het project bouwkundig verstevigen in het aardebevingsgebied in de provincie Groningen. Hiervoor werken wij in opdracht van het CVW (Centrum Veilig Wonen) aan de volgende projecten:

Afhandeling schademeldingen:

 • 1ste lijns schade-inspecties; Als inspecteur beoordelen wij de gemelde schades en doen voorstellen voor de wijze van herstel.
 • Naderonderzoek; In sommige situatie is het nodig om licht destructief onderzoek toe te passen. Dit om de oorzaak van de schade te achterhalen en te komen tot een goed herstelplan.
 • Afhandeling dossiers waarop door de melder een second opinion is gevraagd; Door overleg tussen de 1ste lijns inspecteur en de contrapartij proberen wij tot een vergelijk te komen.
 • Gespecialiseerde inspecties aan mestkelders; Om schades te kunnen vaststellen/afhandelen is er samen met NAM, LTO Noord en Sweco een protocol afhandeling schade mestkelders opgesteld.

Verstevigingsprogramma:

 • EVS1 en EVS2 inspecties; Tijdens de EVS inspectie (Extended Visual Screening) wordt de woning van binnen en buiten geïnspecteerd op mogelijke risicovolle gebouwonderdelen (HRBE’s).
 • Totaal engineering op basis van de uitkomsten uit het EVS; Om de geconstateerde HRBE’s weg te kunnen nemen stellen wij een totaal engineeringsplan op. Hierbij is veel aandacht voor veiligheid en wordt er rekening gehouden met de wensen van de bewoner.
 • Begeleiding van de uitvoering; In de uitvoeringsfase begeleiden wij de aannemer. Hierbij is veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Na de oplevering completeren wij de stukken om tot een compleet en afgerond bouwdossier te komen.
projecten

 

 

 

 

13.02