Diensten

HomeDiensten

bestekschrijven en begroten

Bestekken

Eén van de belangrijkste elementen waaraan een project moet voldoen is de juiste kwaliteit. Dit kan op verschillende manieren overeengekomen worden tussen partijen, maar een geijkte methode is het verstrekken van een bestek voor uitvoerende partij(en). Middels een opdrachtverstrekking wordt het bestek dan een contractstuk en staat hiërarchisch ver boven de bindende afspraken. In het bestek worden naast kwaliteit, materiaal- en uitvoeringsomschrijvingen ook juridische zaken omschreven zoals aansprakelijkheid, garanties en kortingsbedingen (boetes) bij overtredingen. BBC Bouwmanagement heeft een aantal ervaren bestekschrijvers in dienst die STABU-bestekken kunnen produceren. Dit kan een bouwkundig bestek zijn, maar ook een installatie bestek of een combinatie hiervan.
Ook andere methodes om kwaliteit vast te leggen zoals technische omschrijvingen, kopersbrochures, programma’s van eisen en prestatiebestekken kunnen door onze bestekschrijvers op professionele wijze worden geproduceerd.
De opdrachtgever heeft een belangrijke rol in het aangeven welke zaken hij vastgelegd wil hebben. Onze bestekschrijvers zullen alles in een bestek technisch vertalen, waardoor gewaarborgd wordt dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt die hij beoogt.

 Begroten

Voor het maken van alle soorten kostenberekeningen voor bouwprojecten kunt u bij BBC Bouwmanagement terecht. Vaak krijgen we opdracht in de beginfase waarna de calculaties steeds gedetailleerder worden naarmate het project verder wordt uitgewerkt. Tevens worden deze berekeningen gebruikt om budgetten te bewaken.

De soorten begrotingen die wij verzorgen zijn exploitatiekosten, financiële haalbaarheidsanalyses, elementenramingen, directiebegrotingen, detailbegrotingen, planwijzigingen, meer- en minderwerken. Onze ervaren kostendeskundigen worden up-to-date gehouden met de prijsontwikkelingen in de bouwwereld, onder andere door prijzen van uitvoerende partijen (bijvoorbeeld bij aanbestedingen, bouwteam, enzovoorts) te vergelijken met onze prijzen. In tegenstelling tot collega-bedrijven die kostenberekeningen maken, zijn wij wél bereid om met uitvoerende partijen rond tafel te zitten zodra er afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van onze calculaties. Ook voor bezuinigingsronden, planwijzigingen en dergelijke zullen we de opdrachtgever ter zijde staan of vertegenwoordigen.

De medewerkers van BBC Bouwmanagement die actief zijn op de bouwplaats  maken regelmatig  gebruik van de diensten, en vooral ook kennis van onze kostendeskundigen, zoals bijvoorbeeld  planwijzigingen op hun project. 

projecten

total engineering

Hierbij worden alle advieswerkzaamheden voor een bouwproject bij ons ondergebracht, met uitzondering van het uitvoerend deel (aannemer). In overleg met de opdrachtgever stellen wij een team van adviseurs samen voor het betreffende werk. De voordelen voor de opdrachtgever zijn:

 • Alle advieswerkzaamheden worden voor een vaste som aangeboden, per fase verdeeld en inzichtelijk gemaakt middels een open begroting. Indien het project geen verdere doorgang vindt, weet de opdrachtgever welke kosten er voldaan moeten worden tot en met de gegeven fase. Hierdoor heeft de opdrachtgever een makkelijke budgetbewaking met betrekking tot adviseurs.
 • De opdrachtgever krijgt invloed op de samenstelling van het team.
 • Er is één aanspreekpunt voor de opdrachtgever: onze opdrachtleider. Ook voor eventuele wijzigingen in het plan behoeft de opdrachtgever alleen met hem te communiceren. Vervolgens zal hij een en ander in het team uitzetten. De geproduceerde stukken van de adviseurs (die in opdracht van Total Engineering werken) worden door hem gecontroleerd of deze voldoen aan de uitgangspunten.
 • De opdrachtgever heeft inzage in de gehele projectadministratie op ieder moment dat hij dit wenst. Dit geschiedt “in the cloud”. De projectadministratie is opgezet volgens de G(eld) O(rganisatie) T(ijd) I(nformatie) K(waliteit) methodiek, waarbij alle cruciale elementen zijn geborgd.
 • Total Engineering Nederland (TEN) is volledig onafhankelijk, wij kennen maar één belang en dat is het klantbelang.
 • TEN is als enige adviseur 100% aansprakelijk en verantwoordelijk voor de adviesdiensten.
projecten

 

 

TSE fueling supplies

130424_Minkema_009

MJOP

Gebouweigenaren reserveren vaak bedragen voor het onderhoudsbudget, raadzaam is het dan te weten hoeveel geld er gereserveerd moet worden in welke periode en voor welke werkzaamheden. Dit kan BBC Bouwmanagement inzichtelijk maken door het opstellen van een MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP). Hiervoor wordt een stappenplan opgezet. BBC Bouwmanagement  onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie door de volgende zaken:

 • De inspectie wordt custom made afgestemd met de opdrachtgever, waarbij tevens andere zaken dan alleen het onderhoud kunnen worden belicht, zoals Brandveiligheid en het voldoen aan de huidige regelgeving.
 • Er wordt één contactpersoon/verantwoordelijke aan de opdrachtgever voorgesteld, deze blijft aanspreekpersoon voor onder andere informatieverzameling, organiseren inspecties in afstemming met gebruikers, invoeren in het MJOP-softwarepakket en updaten daarvan.
 • Wij ontzorgen de klant volledig door ontbrekende informatie zelf op te sporen en doordat wij bereid zijn te werken met ieder software pakket, naar wens van de opdrachtgever. 

 Onze inspecteurs kunnen verschillende type inspecties uitvoeren, zoals NEN2767, RgdBOEI, Brandveilig Gebruik Bouwwerken, enzovoorts. Zij hebben een erkende opleiding die vaak ook gecertificeerd is.

projecten

 

quickscan

Wanneer bij een bouwproject de contractstukken gereed zijn voor de aanbesteding kan BBC Bouwmanagement een quickscan uitvoeren. Tijdens deze quickscan kijken wij naar bouwkundige zaken, zoals bouwbesluit, aantoonbare fouten, alternatieven die kunnen leiden tot besparing en functionaliteit. Tevens kijken wij naar de raakvlakken met andere disciplines zoals constructieve en installatietechnische aspecten. Een quickscan kan relatief snel worden uitgevoerd. U dient hiervoor uiteraard wel de benodigde stukken aan te leveren. BBC Bouwmanagement  rapporteert  u over noodzakelijke wijzigingen en adviseert u over alternatieven.

projecten

 

nieuwbouw Miro Center te Enschede

nieuwbouw Miro Center te Enschede

projectleiding

Onze projectmanagers zijn de vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. Al vanaf de initiatieffase zijn ze spil-of-control in het bouwproces, zowel naar de overige adviseurs toe als naar andere betrokkenen, maar ook richting opdrachtgever en verscheidene overheidsinstanties.

Er wordt gestart met een Risicoinventarisatie en –beheersingsplan. Met tact, overwicht, verantwoordelijkheidsgevoel en uit ervaring weet deze manager de partijen tijdig aan te sturen voor het verkrijgen van gegevens en het maken van SMART-afspraken. Vervolgens zullen deze gegevens onderling met elkaar worden afgestemd en worden getoetst of ze voldoen aan de tevoren gestelde uitgangspunten, dit conform de GOTIK-methode. Kort samengevat komt deze methode erop neer dat gecontroleerd wordt op kwaliteit, financiën en planning. Zodra dit alles positief is, kunnen zaken aan de principaal worden voorgelegd.
Als het project gereed is voor de volgende stap, zal onze projectmanager een fasedocument opstellen waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de uitgangspunten van de voorgaande fase, waarmee tevens de opdrachtgever heeft ingestemd om de vervolgstappen mogelijk te maken.

 

projecten

projectmanagement

BBC Bouwmanagement wordt steeds meer ingezet om het gehele projectmanagement te verzorgen. Redenen dat onze opdrachtgevers hiervoor kiezen zijn:

 • Eén partij verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehele projectmanagement: BBC Bouwmanagement, geen wal-en-schip-situaties meer.
 • Optimale samenwerking in het projectmanagementteam.
 • Efficient inzet: alle medewerkers werken volgens één systematiek, hetgeen ook voor de digitale communicatie optimaal is.
 • Communicatie vanuit en met de opdrachtgever met één persoon: de opdrachtleider van BBC Bouwmanagement. Ook voor projectbetrokkenen geeft dit een duidelijk beeld.
 • BBC Bouwmanagement zet het projectmanagament veelal voor vaste som in, waardoor er een eenvoudige budgetbewaking is voor deze disciplines voor de klant.
 • Vanwege de optimalisatie van inzet door onze medewerkers ontstaat er een voordeel voor de klant: de klant zal een projectkorting genieten.

 Dit kan nog verder worden doorgezet, dusdanig dat BBC Bouwmanagement alle advieswerkzaamheden (dus ook uitgevoerd door derden) voor haar rekening neemt. Meer hierover kunt u lezen onder het hoofdstuk Total Engineering.

projecten

nieuwbouw poligebouw Catharina Ziekenhuis te Eindhoven

 

 

 

 

13.02

total engineering aardbevingsschade

Wij zijn o.a. betrokken bij schade-inspecties én het project bouwkundig verstevigen in het aardebevingsgebied in de provincie Groningen. Hiervoor werken wij in opdracht van het CVW (Centrum Veilig Wonen) aan de volgende projecten:

Afhandeling schademeldingen:

 • 1ste lijns schade-inspecties; Als inspecteur beoordelen wij de gemelde schades en doen voorstellen voor de wijze van herstel.
 • Naderonderzoek; In sommige situatie is het nodig om licht destructief onderzoek toe te passen. Dit om de oorzaak van de schade te achterhalen en te komen tot een goed herstelplan.
 • Afhandeling dossiers waarop door de melder een second opinion is gevraagd; Door overleg tussen de 1ste lijns inspecteur en de contrapartij proberen wij tot een vergelijk te komen.
 • Gespecialiseerde inspecties aan mestkelders; Om schades te kunnen vaststellen/afhandelen is er samen met NAM, LTO Noord en Sweco een protocol afhandeling schade mestkelders opgesteld.

Verstevigingsprogramma:

 • EVS1 en EVS2 inspecties; Tijdens de EVS inspectie (Extended Visual Screening) wordt de woning van binnen en buiten geïnspecteerd op mogelijke risicovolle gebouwonderdelen (HRBE’s).
 • Totaal engineering op basis van de uitkomsten uit het EVS; Om de geconstateerde HRBE’s weg te kunnen nemen stellen wij een totaal engineeringsplan op. Hierbij is veel aandacht voor veiligheid en wordt er rekening gehouden met de wensen van de bewoner.
 • Begeleiding van de uitvoering; In de uitvoeringsfase begeleiden wij de aannemer. Hierbij is veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Na de oplevering completeren wij de stukken om tot een compleet en afgerond bouwdossier te komen.
projecten

Technische Due Dilligence

BBC Bouwmanagement verzorgt regelmatig een Technische Due Dilligence zowel voor een specifiek object of voor een totale portefeuille. Dit doen wij zowel voor de woningbouwprojecten als voor alle voorkomende utiliteitsprojecten. Met onze expertise kunnen we zeer snel schakelen. In overleg met uw wensen kijken wij o.a. naar:

 • Technische staat van het project/ de portefeuille
 • Status van een eventueel aanwezige M.J.O.P.
 • Het vervaardigen van een ontbrekende M.J.O.P
 • NEN 2280
 • Installaties
 • Projectwaarde
 • Brandveiligheid

Een Technische Due Dilligence kunnen wij voor bestaande objecten / portefeuilles verzorgen maar ook voor nog te realiseren projecten.

projecten